Regulamin przesyłania lub udostępniania faktur elektronicznych

 

§1

Definicje

Poniższe określenia mają następujące znaczenie:

Umowa – umowa zawierana pomiędzy Wystawcą i Nabywcą, w związku z którą Wystawca ma obowiązek wystawić Nabywcy fakturę;

Wystawca – Fundacja Adwokatury z siedzibą w Warszawie przy ul. Świętojerskiej 16, 00-202 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 00000988702, NIP: 525-292-25-46, REGON: 523035611;

Nabywca – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy przyznają zdolność prawną, której Wystawca w związku z zawarciem Umowy ma obowiązek wystawić fakturę;

Odbiorca faktury – upoważniona przez Nabywcę osoba fizyczna, na której adres Wystawca będzie przesyłał faktury elektroniczne, przy czym Nabywca będący osobą fizyczną może być jednocześnie Odbiorcą faktury;  

faktura elektroniczna - faktura w formie elektronicznej wystawiona przez Wystawcę i otrzymana przez Nabywcę w dowolnym formacie elektronicznym. Przez fakturę należy też rozumieć fakturę korygującą, duplikat faktury i faktury korygującej;

Regulamin – niniejszy regulamin wraz z załącznikami do niego;

przesyłanie – wysyłanie przez Wystawcę faktury elektronicznej na adres; 

adres – podany przez Nabywcę lub Odbiorcę faktury adres poczty elektronicznej, na który Wystawca będzie przesyłał faktury elektroniczne;

udostępnienie – umożliwienie Nabywcy zapoznanie się z treścią faktury elektronicznej, w tym jej wyświetlenie na ekranie urządzenia elektronicznego oraz zapisanie jej na materialnym nośniku informacji;

Usługa – usługa polegająca na przesyłaniu lub udostępnianiu przez Wystawcę Nabywcy faktur elektronicznych;

aktywacja – akceptacja Usługi przez Nabywcę lub Odbiorcę faktury działającego w imieniu Nabywcy; ustawa - ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

 

§2

Postanowienia ogólne  

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy. Niniejszy Regulamin nie dotyczy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, których przesyłanie jest regulowane przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.
 2. Domniemywa się, że osoba, która w imieniu Nabywcy dokonuje aktywacji, jest do tego w pełni uprawniona i dokonanie aktywacji przez tę osobę pociąga za sobą dla Nabywcy wszelkie skutki związane z tą aktywacją.
 3. Z tytułu aktywacji i korzystania z Usługi Wystawca nie pobiera od Nabywcy żadnych dodatkowych opłat.
 4. Dokonanie aktywacji jest równoznaczne z uchyleniem obowiązku wystawiania przez Wystawcę i przesyłania Nabywcy faktur w formie papierowej.
 5. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Regulaminu aktywacja może nastąpić w dowolny sposób, w szczególności poprzez złożenie przez Nabywcę lub Odbiorcę faktury w formie elektronicznej lub pisemnej albo ustnej oświadczenia o akceptacji Regulaminu, przy czym w przypadku, gdy oświadczenie takie jest składane pracownikowi Wystawcy lub osobie, która reprezentuje Wystawcę, poczytuje się, że oświadczenie zostało złożone Wystawcy. Z chwilą otrzymania przez Wystawcę ww. oświadczenia jest on uprawniony do świadczenia Usługi.
 6. Aktywacja nie wyłącza prawa Wystawcy do dostarczania Nabywcy w formie papierowej faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur i faktur korygujących.
 7. Wystawca może przesyłać na adres wiadomości elektroniczne dotyczące płatności obciążających Nabywcę w związku z nabyciem towarów lub usług.

 

 

§3

Przesyłanie faktur elektronicznych  

 1. Aktywacja w zakresie przesyłania faktur elektronicznych może dotyczyć faktur elektronicznych wystawianych przez Wystawcę w związku z konkretną Umową (zwana dalej „zgodą jednorazową”) lub wystawianych przez Wystawcę w związku ze wszystkimi Umowami zawieranymi pomiędzy Wystawcą i Nabywcą (zwana dalej „zgodą stałą”).
 2. Jeżeli aktywacji dokonuje Odbiorca faktury domniemywa się, że został On umocowany do dokonania aktywacji przez Nabywcę. Dokonanie aktywacji przez Odbiorcę faktury jest równoznaczne z jej dokonaniem przez Nabywcę.
 3. Aktywacja w zakresie przesyłania faktur elektronicznych wymaga wskazania przez Nabywcę lub Odbiorcę faktury w trakcie aktywacji, adresu, na który Wystawca będzie przesyłał faktury elektroniczne.
 4. Wystawca zastrzega sobie prawo weryfikacji poprawności adresu wskazanego przez Nabywcę lub Odbiorcę faktury.
 5. W przypadku, gdy adres stanowić będzie daną osobową w rozumieniu postanowień Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), osoba dokonująca aktywacji z chwilą wskazania takiego adresu oświadcza, że jest uprawniona do przetwarzania danej osobowej oraz że wyraża zgodę na korzystanie z adresu dla potrzeb świadczenia Usługi przez Wystawcę.
 6. Przesłanie przez Wystawcę faktury elektronicznej na adres wskazany w trakcie aktywacji oznacza jej otrzymanie przez Nabywcę.
 7. Faktura elektroniczna będzie przesyłana nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od chwili jej wystawienia przez Wystawcę.
 8. Faktura elektroniczna będzie przesyłana jako załącznik do wiadomości elektronicznej wysłanej na adres. Ww. wiadomości elektroniczne wysyłane są z adresu poczty elektronicznej: Fundacja Adwokatury <obsluga.profinfo@wolterskluwer.pl>. Wystawca jest uprawniony do zmiany ww. adresu poczty elektronicznej poprzez podanie nowego adresu na stronie https://www.ck.adwokatura.pl/regulamin-faktur-elektronicznych.</obsluga.profinfo@wolterskluwer.pl>
 9. Wystawca nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie faktury elektronicznej, jeżeli jest ono spowodowane z przyczyn niezależnych od Wystawcy, w szczególności jeżeli jest ono skutkiem: podania w trakcie aktywacji nieprawidłowego lub nieistniejącego adresu; utraty prawa korzystania z adresu; zakwalifikowania jako spam wiadomości elektronicznej, do której załączona została faktura elektroniczna, przez system informatyczny, z którego korzysta Nabywca lub Odbiorca faktury; braku dostępu Nabywcy lub Odbiorcy faktury do połączenia internetowego; przypadkowego usunięcia wiadomości elektronicznej, do której załączona została faktura elektroniczna; nieuzasadnionego uznania załącznika zawierającego fakturę elektroniczną za zarażony wirusem komputerowym.
 10. Nieotrzymanie faktury elektronicznej przez Nabywcę lub Odbiorcę faktury z przyczyn wskazanych w ust. 9 powyżej nie zwalnia Nabywcy z obowiązku zapłaty należności wynikającej z nabycia przez Nabywcę towarów lub usług.
 11. W przypadku, gdy Nabywca lub Odbiorca faktury nie otrzyma faktury elektronicznej w terminie wskazanym w ust. 7, powinien niezwłocznie zgłosić tę okoliczność Wystawcy na adres poczty elektronicznej cyfrowa.kancelaria@nra.pl.

      

§4

Zmiana adresu  

 1. Nabywcy i Odbiorcy faktury przysługuje prawo zgłoszenia Wystawcy zmiany adresu wskazanego w trakcie aktywacji. Zgłoszenie zmiany adresu następuje wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres cyfrowa.kancelaria@nra.pl.
 2. Zgłoszenie zmiany adresu w sposób inny niż wskazany w ust. 1 jest bezskuteczne i upoważnia Wystawcę do przesyłania faktur elektronicznych wyłącznie na adres, który miał podlegać zmianie.
 3. Wystawca zobowiązany jest przesyłać faktury elektroniczne na zmieniony adres nie wcześniej niż po upływie 3 dni roboczych od dnia doręczenia zgłoszenia.
 4. Do zmienionego adresu zastosowanie mają odpowiednio postanowienia § 3 ust. 4 – 11 Regulaminu.

 

§5

Cofnięcie aktywacji  

 1. Aktywacja w zakresie przesyłania faktur elektronicznych wystawianych przez Wystawce w związku z zawarciem konkretnej Umowy nie może zostać cofnięta przez Nabywcę lub Odbiorcę faktury.
 2. Z zastrzeżeniem ust. 1 Nabywcy przysługuje prawo złożenia oświadczenia o cofnięciu aktywacji. Złożenie oświadczenia następuje wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres cyfrowa.kancelaria@nra.pl.
 3. Złożenie oświadczenia w sposób inny niż wskazany w ust. 2 jest bezskuteczne i upoważnia Wystawcę do dalszego przesyłania faktur elektronicznych na adres podany podczas aktywacji.
 4. W przypadku, gdy Nabywca prześle Wystawcy oświadczenie o cofnięciu aktywacji, o którym mowa w ust. 2 wówczas Wystawca zobowiązany jest zaprzestać świadczenia całej Usługi lub Usługi w odpowiednim zakresie po upływie 3 dni roboczych od dnia następującego po dniu, w którym oświadczenie zostało doręczone

 

§6

Reklamacje  

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Usług należy składać pocztą elektroniczną na adres: cyfrowa.kancelaria@nra.pl.
 2. Reklamacja powinna określać przyczynę jej złożenia oraz zakres działań, których wykonania Nabywca oczekuje od Wystawcy.
 3. Wystawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni roboczych od dnia jej złożenia przez Nabywcę.

 

§7

Postanowienia końcowe  

 1. Wystawca zastrzega sobie możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia Usługi w przypadku zaistnienia siły wyższej lub z powodu innych okoliczności.
 2. Wystawca zastrzega sobie prawo dokonywania zmian postanowień Regulaminu w każdym czasie bez potrzeby podania przyczyny.
 3. W okolicznościach wskazanych w ust. 1 i/lub 2 Wystawca powiadomi Nabywców poprzez wysłanie informacji o tych okolicznościach na adres oraz poprzez zamieszczenie takiej informacji na stronie internetowej pod adresem https://www.ck.adwokatura.pl/regulamin-faktur-elektronicznych.
 4. Zmiana postanowień Regulaminu pozostaje bez wpływu na prawa i obowiązki Nabywcy nabyte przez niego przed wejściem w życie zmian.
 5. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej pod adresem https://www.ck.adwokatura.pl/regulamin-faktur-elektronicznych.
 6. Regulamin obowiązuje od dnia 10.05.2023 r.