REGULAMIN SPRZEDAŻY LICENCJI NA KORZYSTANIE Z „CYFROWEJ KANCELARII POWERED BY LEGALDESK”

Spis treści:
1. Definicje pojęć
2. Postanowienia ogólne
3. Usługi elektroniczne i warunki ich świadczenia
4. Zasady zawierania umów
5. Udostępnienie publikacji
6. Terminy
7. Cena i zasady jej zapłaty
8. Postanowienia dotyczące Quasikonsumentów
9. Postanowienie końcowe
10. Zmiany regulaminu
11. Wejście w życie regulaminu

§ 1. Definicje pojęć

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

 1. Cenie – oznacza to wartość brutto uwzględniającą podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli mają one zastosowanie, wyrażoną w złotych polskich, którą Klient jest obowiązany zapłacić Sprzedawcy za przedmiot Umowy sprzedaży licencji; Ceny podane w Sklepie podane są w kwotach netto, do których należy doliczyć podatek od towarów i usług;
 2. Czacie – oznacza to rozmowę między przedstawicielem Sprzedawcy a Klientem lub potencjalnym Klientem prowadzoną za pośrednictwem internetu, polegającą na naprzemiennym przesyłaniu wiadomości tekstowych przy użyciu narzędzia informatycznego udostępnionego w ramach Sklepu;
 3. Dostawcy usług płatniczych – oznacza to wskazane w Sklepie podmioty będące instytucjami płatniczymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, za pośrednictwem których Licencjobiorca może dokonać zapłaty Ceny;
 4. Formularzu – oznacza to wyodrębnioną graficznie i funkcjonalnie część Sklepu, za pomocą której Klient dokonuje złożenia zamówienia celem zawarcia Umowy sprzedaży licencji i automatycznie w jej następstwie Umowy licencyjnej;
 5. Karcie – oznacza to wyodrębnioną graficznie i funkcjonalnie część Sklepu, w której prezentowana jest Publikacja oraz informacje o szczegółowych warunkach Umowy sprzedaży licencji lub Umowy licencyjnej;
 6. Kliencie  – oznacza to niebędącą Konsumentem osobę fizyczną będącą adwokatem, prowadzącą kancelarię w formie indywidualnej działalności gospodarczej lub w formie spółki cywilnej, która dokonuje w Sklepie zakupu licencji na korzystanie z Oprogramowania, jak również spółkę osobową, której wspólnikiem jest przynajmniej jeden adwokat, która dokonuje w Sklepie zakupu licencji na korzystanie z Oprogramowania, jak również aplikanta adwokackiego prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą;
 7. Koncie – oznacza to konto w Serwisie logowania umożliwiające Klientowi zawarcie Umowy sprzedaży licencji;
 8. Konsumencie – oznacza to osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; Regulamin nie ma zastosowania do Konsumentów;
 9. Koszyku – oznacza to wyodrębnioną graficznie i funkcjonalnie część Sklepu, w której prezentowane są szczegółowe warunki, na których Strony zawierają Umowę sprzedaży licencji;
 10. Licencjobiorcy – oznacza to Klienta będącego jednocześnie stroną Umowy licencyjnej;
 11. Licencjodawcy – należy przez to rozmieć WKP, która na podstawie Umowy licencyjnej udziela Licencjobiorcy licencji na korzystanie z Oprogramowania;
 12. Oprogramowaniu – oznacza to program komputerowy (tzw. oprogramowanie narzędziowe) w formule SaaS (Software as a Service), do którego zastosowanie mają Warunki licencji, dostarczany przez Licencjodawcę Licencjobiorcom na podstawie Umowy licencyjnej pod nazwą „Cyfrowa Kancelaria powered by LegalDesk”, przeznaczony do obsługi czynności prowadzonych w ramach praktyki zawodowej adwokatów, aplikantów adwokackich, a także kancelarii adwokacko-radcowskich;
 13. Quasikonsumencie – oznacza to osobę fizyczną zawierającą Umowę sprzedaży licencji bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy sprzedaży licencji wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego; o ile nic innego nie wynika z niniejszego Regulaminu, do Umów sprzedaży licencji zawieranych z Quasikonsumentem stosuje się postanowienia § 8 Regulaminu;
 14. Regulaminie– oznacza to niniejszy regulamin;
  15. Serwisie logowania – oznacza to Serwis logowania w rozumieniu Zasad korzystania;
 15. Sklepie – oznacza to sklep internetowy prowadzony pod adresem: ck.adwokatura.pl; zmiana adresu Sklepu nie stanowi zmiany Regulaminu i będzie komunikowana poprzez Sklep;
 16. Sprzedawcy  – oznacza to Fundację Adwokatury z siedzibą przy ul. Świętojerskiej 16, 00-202 Warszawa, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 00000988702, NIP: 525-292-25-46, REGON: 523035611, będącą stroną Umowy sprzedaży licencji zawieranej z Klientem niebędącym Konsumentem;
 17. Stronach - oznacza to odpowiednio Sprzedawcę i Klienta (w przypadku Umowy sprzedaży licencji) oraz Licencjodawcę i Licencjobiorcę (w przypadku Umowy licencyjnej);
 18. Umowie – oznacza to Umowę sprzedaży licencji i Umowę licencyjną;
 19. Umowie licencyjnej - oznacza to umowę licencyjną w rozumieniu Ustawy PAiPP zawartą pomiędzy WKP jako Licencjodawcę a Klientem jako Licencjobiorcą, na mocy, której Licencjodawca udostępnia Licencjobiorcy Oprogramowanie do korzystania w liczbie dostępów objętych Umową sprzedaży licencji; Umowa licencyjna jest zawierana automatycznie w następstwie zawarcia Umowy sprzedaży licencji;
 20. Umowie sprzedaży licencji – oznacza to zawartą pomiędzy Sprzedawcą a Klientem umowę sprzedaży w rozumieniu kodeksu cywilnego, której przedmiotem jest zakup licencji na korzystanie z Oprogramowania, z zastrzeżeniem że jeśli jakiekolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu odnoszą się do „zakupu”, „sprzedaży” lub „odsprzedaży” licencji, należy je rozumieć jako sprzedaż prawa do uzyskania przez Klienta licencji udzielanej bezpośrednio przez WKP na podstawie Umowy licencyjnej; Sprzedawca w żadnym przypadku nie jest stroną Umowy licencyjnej;
 21. Usługach elektronicznych – oznacza to usługi określone w §3 Regulaminu, świadczone drogą elektroniczną na podstawie ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 22. Ustawie o PAiPP – oznacza to ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
 23. Ustawie o PK – oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
 24. Utworze – oznacza to utwór, w tym utwór zbiorowy, w rozumieniu Ustawy o PAiPP;
 25. Warunkach licencji – należy przez to rozumieć ogólne warunki umowne lub regulamin korzystania z Oprogramowania, udostępniane na Karcie lub na stronie internetowej wskazanej na Karcie albo w inny sposób przed zawarciem Umowy; Warunki licencji stanowią część Umowy licencyjnej zawieranej przez WKP jako Licencjodawcę z Licencjobiorcą;
 26. WKP – należy przez to rozumieć Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,  XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000709879, o kapitale zakładowym w wysokości 19.919.527,00 PLN (wpłaconym w całości), NIP: 583-001-89-31, REGON 190610277, nr rej. BDO: 000110936, posiadającą status dużego przedsiębiorcy, i będącą producentem i Licencjodawcą Oprogramowania, udostępnianej na podstawie Umowy licencyjnej zawartej pomiędzy WKP jako Licencjodawcą a Klientem jako Licencjobiorcą; zmiana którejkolwiek z ww. danych WKP nie stanowi zmiany Regulaminu i będzie komunikowana poprzez Sklep;
 27. Zamówieniu – oznacza to oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza w celu zawarcia Umowy sprzedaży licencji i w jej następstwie automatycznego zawarcia Umowy licencyjnej;
 28. Zasadach korzystania – oznacza to regulamin Serwisu logowania dostępny na stronie https://pomoc.wolterskluwer.pl.

 

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady świadczenia Usług elektronicznych oraz zasady zawierania i wykonywania przez Strony Umów, tj.:
 • - Umów sprzedaży licencji zawieranych przez Sprzedawcę z Klientami, na mocy których Klienci dokonują zakupu od Sprzedawcy licencji na korzystanie z Oprogramowania;
 • - Umów licencyjnych zawieranych przez WKP jako Licencjodawcę z Klientami jako Licencjobiorcami, na mocy których Oprogramowanie jest udostępniane Licencjobiorcom przez Licencjodawcę.
 1. Umowa licencyjna jest zawierana automatycznie wraz z zawarciem Umowy sprzedaży licencji.
 2. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa Klient zawierając Umowę oświadcza tym samym, że zapoznał się z treścią Regulaminu oraz Warunkami licencji i akceptuje postanowienia tych dokumentów bez zastrzeżeń, a także, że dokumenty te w postaci elektronicznej zostały udostępnione Klientowi przed zawarciem Umowy w taki sposób, aby mógł On je przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności.
 3. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości Strony uznają, że wypełnienie i przesłanie przez Klienta Formularza poczytuje się za złożenie oferty w rozumieniu art. 66 i 661 kodeksu cywilnego, której treść uzupełniają postanowienia Regulaminu i Warunków licencji, a Umowa sprzedaży licencji zostaje zawarta z chwilą dostarczenia Klientowi oświadczenia Sprzedawcy o przyjęciu oferty. Dostarczenie Klientowi oświadczenia Sprzedawcy o przyjęciu oferty jest równoznaczne z zawarciem Umowy licencyjnej pomiędzy Licencjobiorcą i Licencjodawcą.
 4. Informacje zawarte w Sklepie, w tym na Kartach, w Formularzach lub w Koszyku mają charakter zaproszenia do zawarcia umowy zgodnie z art. 71 kodeksu cywilnego, a nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i 661 kodeksu cywilnego.
 5. Klient może korzystać z Usług elektronicznych lub zawierać Umowy za pośrednictwem konkretnej upoważnionej przez siebie osoby fizycznej. Domniemywa się, że taka osoba fizyczna została upoważniona przez Klienta do wszelkich działań podejmowanych w Sklepie, w tym do składania wiążących Klienta oświadczeń woli. W przypadku gdy do zawarcia Umowy pomiędzy Stronami dojdzie przy użyciu przez Klienta Usługi elektronicznej Konta wówczas domniemywa się, że osoba fizyczna, która korzysta z takiej Usługi elektronicznej została do tego upoważniona przez Klienta.

 

§ 3. Usługi elektroniczne i warunki ich świadczenia

 1. W ramach Sklepu świadczone są na rzecz Klientów następujące Usługi elektroniczne: Konto; Formularz; Czat. Zawarcie stosownej umowy o świadczenie Usług elektronicznych następuje odpowiednio ze Sprzedawcą albo z WKP. W przypadku Konta umowa zawierana jest na czas nieoznaczony. W przypadku Formularza i Czatu umowa na świadczenie tej Usługi elektronicznej zawierana jest na czas oznaczony korzystania z niej przez użytkownika strony internetowej Sklepu, w tym przez Klienta.
 2. Wszystkie Usługi elektroniczne świadczone są nieodpłatnie.
 3. Warunkiem korzystania przez Klienta z Usług elektronicznych jest spełnienie wymagań technicznych, tj. korzystanie przez Klienta z przeglądarki:
  - IE wersja 11 i wyższa,
  - Edge wersja 12 i wyższa,
  - Firefox wersja 54 i wyższa,
  - Chrome wersja 51 i wyższa,
  - Safari wersja 10 i wyższa,
  - Opera wersja 38 i wyższa.
 4. W ramach korzystania z Usług elektronicznych Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 5. O ile nic innego nie wynika z niniejszego Regulaminu umowa o świadczenie Usługi elektronicznej Konto jest zawierana przez Klienta i WKP oraz wykonywana w oparciu o Zasady korzystania, które określają także warunki rozwiązywania takiej umowy.
 6. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej Konto jest niezbędne dla zawarcia Umowy sprzedaży licencji.
 7. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej Formularz zawierana jest pomiędzy Sprzedawcą a Klientem każdorazowo z chwilą dodania do Koszyka pierwszego przedmiotu Umowy i wygasa z chwilą zawarcia Umowy sprzedaży licencji lub zaprzestania korzystania przez Klienta z tej Usługi elektronicznej przed zawarciem Umowy.
 8. W przypadku zawierania Umowy licencyjnej do korzystania z Usługi elektronicznej Formularz niezbędne jest zawarcie pomiędzy WKP i Klientem umowy o świadczenie Usługi elektronicznej Konto stosownie do pkt 5 powyżej.
 9. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej Czat zawierana jest pomiędzy Sprzedawcą a Klientem każdorazowo z chwilą wpisania przez Klienta lub potencjalnego Klienta wiadomości tekstowej do narzędzia informatycznego udostępnionego w ramach Sklepu i kończy się z chwilą zakończenia rozmowy między przedstawicielem Sprzedawcy a Klientem lub potencjalnym Klientem.
 10. O ile nic innego nie wynika z niniejszego Regulaminu, w ramach Sklepu pomiędzy WKP a Klientem może być również zawarta umowa o świadczenie Usługi elektronicznej Newsletter. Zawarcie i wykonanie tej umowy odbywa się w oparciu o Regulamin newsletterów dostępny pod adresem https://www.wolterskluwer.com/pl-pl/solutions/informacje/regulamin-newsletterow, który określa także warunki rozwiązywania takiej umowy.
 11. Klient jest uprawniony do wszczęcia postępowania reklamacyjnego dotyczącego Usług elektronicznych. Postępowanie reklamacyjne wszczynane jest na podstawie wniosku Klienta złożonego w jeden z następujących sposobów:
 12. a) pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy albo WKP z dopiskiem na kopercie „REKLAMACJA”;
  b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres odpowiednio WKP lub Sprzedawcy: klienta@wolterskluwer.pl lub sklep@nra.pl.
 13. We wniosku o wszczęcie postępowania reklamacyjnego Klient zobowiązany jest wskazać:
  a) rodzaj Usługi elektronicznej, której dotyczy wniosek;
  b) rodzaj i czas wystąpienia nieprawidłowości w działaniu Usługi elektronicznej;
  c) następujące dane kontaktowe – adres poczty elektronicznej i/lub numer telefonu Klienta.
 14. Odpowiednio Sprzedawca lub WKP zobowiązana jest odpowiedzieć na wniosek Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania. Odpowiedź na wniosek zostanie przekazana w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłanej na adres Klienta podany we wniosku o wszczęcie postępowania reklamacyjnego.

 

§ 4. Zasady zawierania Umów

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży licencji (i w jej następstwie automatycznego zawarcia Umowy licencyjnej) Klient powinien:
  a) dodać Oprogramowanie do Koszyka;
  b) wypełnić Formularz;
  c) założyć Konto lub zalogować się do Konta, jeżeli już je posiada;
  d) złożyć Zamówienie.
 2. Złożenie Zamówienia wymaga uprzedniej akceptacji Regulaminu i Warunków licencji, a także zapoznanie się z wymogami technicznymi korzystania z Oprogramowania.
 3. Sprzedawca może wprowadzić dodatkowe wymagania dotyczące warunków wypełniania Formularza i składania Zamówień. O warunkach tych Klient zostanie powiadomiony w ramach Karty lub w trakcie wypełniania Formularza albo w trakcie składania Zamówienia.
 4. Zamówienie uważa się za złożone prawidłowo, jeżeli w treści Formularza zostaną wprowadzone wszelkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację Klienta oraz wszelkie dane niezbędne do poprawnej realizacji Umowy sprzedaży licencji przez Sprzedawcę oraz Umowy licencyjnej przez Licencjodawcę oraz wystawienia dokumentu księgowego potwierdzającego zawarcie Umowy sprzedaży licencji.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do:
  a) weryfikacji danych zawartych w Formularzu;
  b) odmowy przyjęcia Zamówienia;
  c) odstąpienia lub wypowiedzenia Umowy w sytuacjach określonych w obowiązujących przepisach prawa lub w sytuacjach określonych w niniejszym Regulaminie.
 6. Do odmowy przyjęcia Zamówienia może dojść w szczególności w sytuacji powzięcia wiadomości o braku uprawnień do nabycia licencji na korzystanie z Oprogramowania, w tym m.in. w sytuacji złożenia Zamówienia przez Konsumenta lub podmiot niebędący adwokatem czy podmiot niebędący spółką osobową, której co najmniej jeden wspólnik to adwokat, czy też przez podmiot niebędący aplikantem adwokackim prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą. Sprzedawca może odmówić przyjęcia Zamówienia m.in. również w przypadku zaległości z płatnościami przez danego Klienta w miesiącach ubiegłych.
 7. O odmowie przyjęcia Zamówienia Sprzedawca powiadamia podmiot, który złożył Zamówienie, przesyłając na jego adres poczty elektronicznej wskazany w Formularzu wiadomość elektroniczną zawierającą stosowne oświadczenie oraz w miarę możliwości przyczynę złożenia tego oświadczenia.
 8. Odmowa przyjęcia Zamówienia jest jednoznaczna z odmową zawarcia Umowy sprzedaży licencji i odmową zawarcia Umowy licencyjnej.
 9. Każde prawidłowo złożone przez Klienta i przyjęte przez Sprzedawcę Zamówienie otrzymuje unikalny kod pozwalający na identyfikację Zamówienia oraz Klienta.
 10. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Regulaminu z chwilą przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę dochodzi do zawarcia pomiędzy Klientem a Sprzedawcą Umowy sprzedaży licencji, której przedmiotem jest nabycie licencji na korzystanie z Oprogramowania, a w jej następstwie, automatycznie do zawarcia pomiędzy WKP jako Licencjodawcą a Klientem jako Licencjobiorcą Umowy licencyjnej na korzystanie z Oprogramowania. Umowa licencji zawarta jest na pierwszy okres 3 miesięcy z automatycznym odnawianiem na okresy miesięczne, przy czym w okresie pierwszych dwóch miesięcy Licencjobiorca uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy licencji ze skutkiem na koniec tego okresu dwumiesięcznego. Wypowiedzenie to stanowi również odstąpienie przez Licencjobiorcę od Umowy sprzedaży licencji ze skutkiem na przyszłość, tj. z chwilą zakończenia ww. okresu dwumiesięcznego.
 11. O zawarciu Umowy Sprzedawca powiadamia Klienta przesyłając na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w Formularzu wiadomość elektroniczną zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych warunków Umowy, tj. Umowy sprzedaży licencji i Umowy licencyjnej.
 12. Umowa licencyjna zawierana jest w wariancie odnawialnym w rozumieniu Warunków licencji i jest realizowana na zasadach opisanych w tych Warunkach licencji. Automatyczne odnawianie licencji na kolejne okresy miesięczne stanowi jednocześnie automatyczne złożenie przez Licencjobiorcę Zamówienia na zawarcie Umowy sprzedaży licencji na zakup licencji kolejny okres miesięczny.
 13. Podkreśla się, że Sprzedawca jest jedynie podmiotem, który występuje w relacjach prawnych z Klientem jako sprzedawca licencji na korzystanie z Oprogramowania, w tym wystawia dokumenty księgowe i przyjmuje od Klienta wszelkie płatności związane z zawarciem Umowy sprzedaży licencji i Umowy licencyjnej.
 14. Z tytułu zawarcia Umowy licencyjnej WKP nie przysługuje od Licencjobiorcy jakiekolwiek wynagrodzenie, a jedyne wynagrodzenie, które uiszcza Licencjobiorca z tytułu zawarcia Umowy to Cena, czyli wynagrodzenie należne Sprzedawcy zgodnie z Umową sprzedaży licencji.
 15. WKP występuje w Umowie licencyjnej jako Licencjodawca, a także podmiot wyłącznie odpowiedzialny za dostarczenie Licencjobiorcy Oprogramowania oraz informacji lub danych umożliwiających korzystanie z Oprogramowania, za jakość Oprogramowania i jego działanie, w tym za utrzymanie i rozwój Oprogramowania oraz realizację świadczeń gwarancyjnych związanych z korzystaniem z Oprogramowania i usuwaniem jego błędów i wad; warunki te zostały określone w Warunkach licencji.
 16. Warunki, na jakich następuje udzielenie licencji przez WKP określa Umowa licencyjna oraz ustalone przez WKP Warunki licencji, które Licencjobiorca akceptuje w momencie składania Zamówienia.
 17. Sprzedawca nie ponosi wobec Licencjobiorcy jakiejkolwiek odpowiedzialności za niewykonanie przez WKP obowiązków wynikających z Umowy licencyjnej, a wszelkie roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania tych obowiązków przez WKP Licencjobiorca powinien zgłaszać bezpośrednio do WKP. W szczególności Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za: (i) prawidłowe działanie Oprogramowania ani jakąkolwiek szkodę powstałą w wyniku lub w związku z korzystaniem przez Licencjobiorcę z Oprogramowania; (ii) utratę przez Licencjobiorcę danych i niemożność ich odtworzenia; (iii) bezpieczeństwo i poufność przetwarzania danych w Oprogramowaniu, (iv) jakiekolwiek działania i zaniechania przez WKP względem Licencjobiorcy skutkujące powstaniem szkody, w tym z tytułu roszczeń osób trzecich, (v) wypowiedzenie przez WKP lub Licencjobiorcę Umowy licencyjnej przed końcem okresu jej obowiązywania.
 18. Strony Umowy sprzedaży licencji wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy sprzedaży licencji.
 19. Licencjobiorca oświadcza, że akceptuje model dystrybucji Oprogramowania przyjęty przez Sprzedawcę i WKP. W szczególności oświadcza, że akceptuje wnoszenie opłat za udzieloną licencję na rzecz Sprzedawcy, który nie ponosi odpowiedzialności za Oprogramowanie.

 

§ 5. Udostępnienie Oprogramowania

 1. WKP udostępnia Licencjobiorcy dane niezbędne do umożliwienia korzystania z Oprogramowania, w tym w szczególności link aktywacyjny, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany przez Licencjobiorcę w Formularzu.
 2. Sprzedawca nie realizuje żadnych z tych ww. świadczeń i nie jest za nie odpowiedzialny.
 3. Warunki, na jakich następuje udostępnienie Oprogramowania określa Umowa licencyjna oraz ustalone przez WKP Warunki licencji, które Licencjobiorca akceptuje w momencie składania Zamówienia.

 

§ 6. Terminy

 1. Realizacja Umowy następować będzie w terminie wskazanym na Karcie, w Koszyku lub w Formularzu.
 2. Realizacja każdej Umów następuje w terminach właściwych dla danej Umowy, wskazanych na Kartach, w Koszyku lub w Formularzu.
 3. Do terminów wskazanych w ust. 1 – 2 powyżej nie wlicza się dnia, w którym doszło do zawarcia Umowy sprzedaży licencji.
 4. Z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy termin realizacji Umowy sprzedaży licencji może ulec przedłużeniu. Sprzedawca poinformuje Klienta telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o przyczynie przedłużenia terminu realizacji oraz określi nowy termin realizacji.

 

§ 7. Cena i zasady jej zapłaty

 1. Sprzedawca podaje na Karcie albo w Koszyku Cenę, którą Klient jest obowiązany zapłacić Sprzedawcy za przedmiot Umowy sprzedaży licencji.
 2. Z tytułu zawarcia Umowy licencyjnej i udostępnienia Oprogramowania Licencjodawca nie pobiera od Licencjobiorcy żadnych dodatkowych opłat ani kosztów.
 3. Ostateczne i wiążące Strony Cena oraz pozostałe koszty, jeśli są należne od Klienta, Sprzedawca podaje w wiadomości elektronicznej, o której mowa w § 4 pkt 11 Regulaminu. Dotyczy to także sytuacji, gdy ustalenie Ceny oraz pozostałych kosztów następuje w związku z akcją promocyjną prowadzoną przez Sprzedawcę w chwili zawarcia Umowy sprzedaży licencji.
 4. Aby móc regulować należności z tytułu Umowy sprzedaży licencji, w chwili składania Zamówienia Klient zostanie poproszony o podanie numeru i pozostałych danych karty płatniczej, za pomocą której dojdzie do autoryzacji płatności. Dane karty płatniczej będą pobierane i zapisywane przez podmiot trzeci, tj. operatora płatności, a Sprzedawca nie będzie miał do nich dostępu.
 5. Płatność będzie następowała poprzez obciążenie karty płatniczej podanej stosownie do pkt 4. powyżej, kwotą wynagrodzenia wynikającego z Umowy sprzedaży licencji.
 6. Podając dane karty płatniczej Klient oświadcza, że jest upoważniony do rejestracji i używania tej karty jako formy płatności, a także że posiada środki finansowe wystarczające do uiszczenia ww. wynagrodzenia na rzecz Sprzedawcy.
 7. Podając dane kary płatniczej Klient upoważnia Sprzedawcę (działającego poprzez operatora płatności) do obciążenia karty płatniczej całkowitą kwotą Ceny. Zasady obciążania karty płatniczej przedstawiają się następująco:
 • pierwsza płatność:

 • - w momencie składania Zamówienia, po podaniu danych karty płatniczej, zostanie podjęta próba ściągnięcia z karty płatniczej kwoty wynoszącej 1 zł celem sprawdzenia prawidłowości karty; kwota ta zostanie niezwłocznie zwrócona Klientowi, a w przypadku braku możliwości pobrania Klient zostanie o tym fakcie powiadomiony e-mailem i otrzyma dalsze instrukcje postępowania i komunikaty;
 • - pierwsza płatność kwoty wynagrodzenia należnego Sprzedawcy za pierwsze trzy miesiące okresu obowiązywania Umowy zostanie dokonana na początku trzeciego miesiąca, zgodnie z rozliczeniem wskazanym przy potwierdzeniu Zamówienia (bezpłatny charakter pierwszych dwóch miesięcy okresu abonamentowego oraz płatność Ceny za trzeci miesiąc);
 • płatność za kolejne okresy rozliczeniowe:

 • - płatności za kolejne miesięczne okresy rozliczeniowe będą dokonywane na początku każdego miesiąca w okresie obowiązywania Umowy poprzez ściągnięcie odpowiedniej kwoty wynagrodzenia z karty płatniczej;  
 • - w przypadku, gdy próba ściągnięcia zakończy się sukcesem dostęp do przedmiotu Umowy zostanie przedłużony na kolejny okres rozliczeniowy (abonamentowy);
 • - gdy zaś próba zakończy się niepowodzeniem (brak możliwości ściągnięcia środków), Klient otrzyma e-mail z informacją o braku możliwości ściągnięcia środków z karty płatniczej, z prośbą o uregulowanie płatności;
 • - w braku płatności Klient otrzyma drugiego e-maila informującego o braku płatności, z prośbą o jej uregulowanie, a także informacją, iż brak uregulowania płatności spowoduje zablokowanie dostępu do przedmiotu Umowy;
 • - w braku płatności w terminie wskazanym w Warunkach licencji, Klient otrzyma trzeciego i ostatniego e-maila z informacją o braku płatności oraz z informacją, iż brak uregulowania płatności spowodował zablokowanie dostępu do przedmiotu Umowy. 
 1. Klient ma prawo do zmiany karty płatniczej podanej w celu rozliczeń. W przypadku zmiany karty płatniczej podmiot będący operatorem płatności ma prawo do pobrania 1 zł (słownie: jeden złoty) celem weryfikacji prawidłowości i funkcjonowania karty płatniczej, a pobrana złotówka zostanie niezwłocznie zwrócona na rachunek Klienta.
 2. Podając dane karty płatniczej Klient wyraża zgodę na niniejsze postanowienia niniejszego paragrafu Regulaminu, a w szczególności powyższe zasady płatności oraz zasady udostępniania przedmiotu Umowy, jak i blokowania dostępu do przedmiotu Umowy.
 3. Sprzedawca zobowiązany jest wystawić Klientowi dokument księgowy potwierdzający zawarcie Umowy.
 4. Dokumenty księgowe oraz faktury pro forma wystawiane i doręczane są Klientowi wyłącznie w formie elektronicznej.

 

§ 8. Postanowienia dotyczące Quasikonsumentów

 1. W zakresie odmiennie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do Umów zawartych pomiędzy Sprzedawcą i Licencjodawcą a Quasikonsumentem zastosowanie mają postanowienia kodeksu cywilnego, Ustawy o PK, Umowy oraz Warunków licencji.
 2. Przez „Wzorzec” w rozumieniu niniejszego paragrafu należy rozumieć wzorzec Umowy, w szczególności ogólne warunki umów, regulaminy, i wszelkie inne dokumenty, które wiążą Sprzedawcę i Licencjodawcę oraz Quasikonsumenta w związku z zawartą Umową.
 3. W przypadku gdy Quasikonsument zawierając Umowę złoży w jakiejkolwiek dozwolonej prawnie formie oświadczenie, że dana Umowa jest bezpośrednio związana z jego działalnością gospodarczą lecz nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wówczas:
 • - w stosunku do Quasikonsumenta nie mają zastosowania te postanowienia Umowy lub Wzorca, które zgodnie z art. 3851 - 3853 KC stanowią niedozwolone postanowienia umowne. W razie sprzeczności treści Umowy z Wzorcem umowy Strony są związane Umową;
 • - w przypadku gdy Umowa ma jednocześnie charakter jednej z umów, o której mowa w rozdziałach 4 – 5b Ustawy o PK, Quasikonsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy na warunkach wskazanych w ww. rozdziałach Ustawy o PK. Przypomina się jednocześnie, że prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Quasikonsumentowi w odniesieniu do umów, o których mowa w art. 38 Ustawy o PK oraz w innych przypadkach wskazanych w Ustawie o PK.
 1. Wzór oświadczenia o odstąpieniu, o którym mowa powyżej został zamieszczony w załączniku nr 1 do Regulaminu.
 2. W ramach jednego Zamówienia zawierana jest Umowa sprzedaży licencji i w jej wyniku Umowa licencyjna . Odstąpienie od jednej z tych Umów nie oznacza automatycznie odstąpienia od drugiej ani nie powoduje jej rozwiązania czy wygaśnięcia.
 3. Na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa odpowiedzialność wobec Klienta (Licencjobiorcy) będącego Quasikonsumentem za brak zgodności Oprogramowania z Umową ponosi WKP. Postanowienia §4 pkt 17-19 stosuje się wprost.
 4. Niniejszym wyłącza się określoną w ust. 1 powyżej odpowiedzialność wobec Klienta (Licencjobiorcy) nie będącego Quasikonsumentem.
 5. Wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy i WKP wobec Quasikonsumenta z tytułu rękojmi za wady.
 6. Sprzedawca oświadcza, że:
  a) w przypadku gdy organizuje promocję polegającą na sprzedaży wiązanej, w ramach której sprzedaje Quasikonsumentowi – ze względu na łączną wartość Umowy – Oprogramowanie po Cenie obniżonej (promocyjnej) lub w gratisie, wówczas Quasikonsument może odstąpić od Umowy jedynie w całości, tj. co do wszystkich dostępów do Oprogramowania objętych daną Umową, albo wyłącznie w części dotyczącej dostępów do Oprogramowania oferowanych po Cenie obniżonej (promocyjnej) lub w gratisie;
  b) w przypadku gdy Sprzedawca udziela Quasikonsumentowi – ze względu na wartość Umowy równą lub przekraczającą zastrzeżony limit – rabatu, wówczas Quasikonsument, zmniejszając – w związku z wykonaniem prawa odstąpienia od części Umowy – wartość Umowy do poziomu poniżej zastrzeżonego limitu, jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Sprzedawcy pełnej Ceny (bez uwzględnienia takiego rabatu) dostępów do Oprogramowania, których odstąpienie nie dotyczy.
 7. Wszelkie spory pomiędzy Sprzedawcą i Licencjodawcą a Quasikonsumentem będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne, z zastrzeżeniem pouczeń́ zawartych w ust. 5 - 6 poniżej.
 8. Sprzedawca informuje, że istnieje możliwość skorzystania przez Quasikonsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym w szczególności:
  a) poprzez dobrowolną mediację, prowadzoną przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej oraz ich zamiejscowe oddziały, gdzie rolę mediatora w sporze pomiędzy Sprzedawcą a Quasikonsumentem pełni pracownik ww. inspektoratu, zachowując zasady bezstronności i rzetelności, mając za zadanie m.in. zaproponować dostępne sposoby rozwiązania sporu; mediacja odbywa się z udziałem obu stron, bezpośrednio w siedzibie ww. inspektoratu albo w siedzibie Sprzedawcy. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów w tym trybie znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich” lub na stronie www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl;
  b) przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi, działającymi przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej, w tym np. przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich” lub na stronie www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl.
  Nadto Konsument lub Quasikonsument może zwrócić się o pomoc do powiatowego rzecznika konsumentów; powiatowi rzecznicy konsumentów są zlokalizowani przy starostwach powiatowych lub urzędach miasta (w przypadku miast na prawach powiatu), a ich zadaniem jest udzielania wsparcia merytorycznego, w tym bezpłatnej pomocy prawnej, konsumentom; więcej informacji znajduje się pod adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich” lub na stronie prawakonsumenta.uokik.gov.pl.
 9. Quasikonsument może poddać spór pod rozstrzygnięcie za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/(Link do innej strony).
 10. Jednocześnie, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 10 Ustawy o PK, przepisów tej Ustawy i co za tym idzie postanowień wprowadzonych do Regulaminu na jej podstawie w odniesieniu do Quasikonsumentów, nie stosuje się do Umów, jeżeli Quasikonsument jest zobowiązany do zapłaty Ceny nieprzekraczającej pięćdziesięciu złotych. W takim przypadku stosuje się pozostałe postanowienia Regulaminu, z wyłączeniem §8.

 

§ 9. Postanowienie końcowe

 1. O ile przepisy prawa bezwzględnie obowiązującego nie stanowią inaczej, wszelkie spory dotyczące Umów zawartych na podstawie Regulaminu rozstrzygają sądy powszechne właściwe dla m.st. Warszawy.
 2. Regulamin dostępny jest nieodpłatnie w wersji elektronicznej na stronie internetowej Sklepu.
 3. Kwestie dotyczące ochrony danych osobowych regulowane są w Polityce Prywatności, dostępnej pod adresem: ck.adwokatura.pl/polityka-prywatnosci

 

§ 10. Zmiany Regulaminu

 1. Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić według uznania Sprzedawcy w dowolnym czasie i z dowolnej przyczyny, w tym o charakterze technicznym, prawnym oraz zmianą zasad sprzedaży licencji na korzystanie z Oprogramowania.
 2. Sprzedawca zamieści informację o zmianie Regulaminu w Sklepie wraz z opublikowaniem nowej wersji Regulaminu.
 3. Regulamin o nowej treści stosuje się do korzystania z Usług elektronicznych i zawierania Umów sprzedaży licencji, których proces zawarcia następuje w okresie obowiązywania danego zmienionego Regulaminu.

 

§ 11. Wejście w życie Regulaminu

Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 maja 2023 r. i dotyczy Umów zawartych w tym dniu i po tym dniu.

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży licencji

    ………………………………………..

Miejscowość, data

Imię i nazwisko/Imiona i nazwiska Quasikonsumenta(-ów)

…………………………………………………………..

Adres/y Quasikonsumenta(-ów)

…………………………………………………………..

Adres/y poczty elektronicznej

…………………………………………………………..

Nr telefonu/ów

…………………………………………………………..

Fundacja Adwokatury

 1. Świętojerska 16,00-202 Warszawa

 

Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy

Ja/My(*) niżej podpisany/a/podpisani(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od Umowy sprzedaży licencji dotyczącej Oprogramowania o nazwie „Cyfrowa Kancelaria powered by LegalDesk” zawartej w dniu …….……….

 

Wariant A(*)

Oświadczam/y, że zwrot płatności ma nastąpić przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użyłem/a/użyliśmy(*) przy zawarciu ww. Umowy.

Wariant B(*)

Oświadczam/y(*), że chcę/chcemy(*), by zwrot płatności nastąpił na następujący numer rachunku bankowego:

……………………………………………………………………….……………………………………………………………………..

 

………………………………………….

 Podpis/y

 

(*) Niepotrzebne skreślić

Wariant A jest stosowany wówczas, gdy Quasikonsument nie wybierze wariantu B. Wynika on z art. 32 ust. 2, art. 43e ust. 7 lub art. 43o ust. 7 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Wariant B jest stosowany, gdy Quasikonsument wybierze ten wariant i wpisze numer rachunku bankowego, o którym tam mowa. Wybór tego wariantu jest DOBROWOLNY, jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem Quasikonsumenta i stanowi wyraźną zgodę, o której mowa w przepisach przywołanych w opisie Wariantu A.